ورود موکلین
گروه مشاورین رهپوی دات کام
ما دیدگاه شما را نسبت به دفاتر ارائه دهنده خدمات مهاجرتی تغییر می دهیم. صداقت ما، اعتبار ما و راز موفقیت شما

لیست مشاغل مورد نیاز کانبرا 31 آگوست 2016

امروز قلمرو مرکزی استرالیا لیست مشاغل مورد نیاز خود را بروز نمود. 11 شغل به این لیست اضافه گردیده و 12 شغل از این لیست حذف گردید.

شغلهای اضافه شده:

132111 Corporate Services Manager
223111 Human Resource Adviser
223112 Recruitment Consultant
223113 Workplace Relations Adviser
232411 Graphic Designer
232412 Illustrator
232413 Multimedia Designer
232414 Web Designer
233511 Industrial Engineer
233512 Mechanical Engineer
233513 Production or Plant Engineer

شغلهای حذف شده:

131112 Sales and Marketing Manager
131113 Advertising Manager
131114 Public Relations Manager
133211 Engineering Manager
141111 Cafe or Restaurant Manager
222312 Financial Investment Manager
224412 Policy Analyst
224711 Management Consultant
224712 Organisation and Methods Analyst
271311 Solicitor
411411 Enrolled Nurse
411412 Mothercraft Nurse

جهت کپی مطالب این وب سایت حتما همانگی های لازم را با دفتر رهپوی دات کام به عمل آورید.