ورود موکلین
گروه مشاورین رهپوی دات کام
ما دیدگاه شما را نسبت به دفاتر ارائه دهنده خدمات مهاجرتی تغییر می دهیم. صداقت ما، اعتبار ما و راز موفقیت شما

  حفظ اطلاعات شخصی شما

تمامی اطلاعات شخصی که شما در فرمهای سایت ما وارد می نمایید و یا از طریق ایمیل، فکس، تلگرام و یا پست در اختیار ما قرار می دهید نزد ما محفوظ مانده و در اختیار شخص سومی قرار نخواهد گرفت.

در صورتیکه شخص یا سازمانی به هر دلیل تمایل داشته باشند آدرس، ایمیل، شماره تماس و یا هر گونه اطلاعاتی در رابطه با شما را چه به دلیل تبلیغاتی و چه بدلایل دیگر از ما مطالبه نمایند، ما وظیفه خود می دانیم که مراتب را با شما در میان نهاده و تنها در صورت رضایت شخص شما اطلاعات مربوط به شما را در اختیار دیگران قرار دهیم.